Du kan teckna en hyresförsäkring hos oss på Törnells Maskinuthyrning AB. Denna försäkring garderar dig mot oförutsedda kostnader vid varje hyrestillfälle.

Törnells Maskinuthyrning AB:s Hyrförsäkring är ett komplement till Din övriga försäkringsbild.

Försäkringen omfattar flera moment:

  • Inbrott
  • Stöld
  • Skadegörelse
  • Åverkan
  • Brand
  • Vattenskada
  • Maskinhaveri

Premiekostnaden är 5% av dags hyran, d v s:

När Du hyr av oss, oavsett om det gäller maskiner eller utrustning betalar Du 5% i premie av bruttopriset.

Din självrisk blir 4.000 kr vid varje objekt/skada

Övrig försäkringsinformation:

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada.

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte sådan skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning eller avsättning. Försäkringen gäller ej

heller för vårdslöst handhavande.

Försäkringen gäller inom Sverige.

Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt.

Om skada inträffar:

Kontakta snarast Törnells Maskinuthyrning AB.

Då skall Du uppge och beskriva följande:

  1. Kund, adress till skadeplats, kontaktperson med telefonnummer samt order/följesedels nummer på hyresavtalet/en som åsyftas.
  2. Händelseförlopp, skadans art och omfattning. Ange även eventuellt inventarienummer.
  3. Vid stöld och skadegörelse måste skadan polisanmälas och kopia på anmälan lämnas till Törnells Maskinuthyrning AB.

För mer information kontakta oss på Törnells Maskinuthyrning AB på 070-6969099